Dawno nie było pisania technicznego :(, troszkę jest rzeczy na głowie. Dzisiaj na tapetę idzie Java 8 i jej jeden z ficzerów operator Lambda.

Co to są Lambdy?

Jest to uproszczony sposób zapis metod anonimowych, tylko taki bardziej czytelniejszy. Lambda nawiązuje do języków funkcyjnych, gdzie tak jak w matematyce kładzie się nacisk na obliczanie wartości danego wyrażenia. W przeciwieństwie do typowych języków programowanie, gdzie ważne jest wykonywanie poleceń. Przykładem języków typowo funkcyjnych jest: Erlang, Scala.

Zastosowanie:

Lambdy mają w Javie 8 zastosowanie do:

 • operowania na kolekcjach danych
 • operowania na strumieniach danych, w połączeniu ze strumieniami oraz nowym API Nio2

Składnia polecenia lambda:

(lista parametrów) -> {polecenia;}

Gdzie:

 • lista parametrów jest opcjonalna
 • opcjonalne jest podawanie typów parametrów
 • opcjonalne są nawiasy bloku
 • nie jest wymagane wyrażenie return
 • lambdy mają dostęp do pól, metod instancji obiektu
 • lambdy mają dostęp do statycznych metod i pól klasy
 • w przypadku użycia lambdy na finalnym polu gdzie lambda ma przypisać do niego wartość dostaniemy błąd kompilacji

Przykłady:

Proste użycie gdzie nie ma określonego typu zwracanych danych, są określane na podstawie interfejsu funkcyjnego, dokonuje się prostych operacji:

package pl.jclab.examples.lambda;
 
public class Lambda1{
 
  @FunctionalInterface
  interface DoubleLambda{
   double getValue();
  }
 
  @FunctionalInterface
  interface StringLambda{
   String getValue();
  }
 
  @FunctionalInterface
  interface DoubleParameterLambda{
   double getValue(double x, double y);
  }
 
  @FunctionalInterface
  interface StringParameterLambda{
   String getValue(String x, String y);
  }
 
  @FunctionalInterface
  interface GenericLambda<T>{
   T getValue(T x, T y);
  }
 
  public static void main(String[] args){
 
   //
   // Proste przypisanie
   //
   DoubleLambda testPi = () -> 3.14;
   System.out.println(testPi.getValue());
 
   StringLambda testString = () -> "SuperDuper";
   System.out.println(testString.getValue());
 
   //
   // Operacje na danych z kilkoma parametrami zdefiniowanymi w interface
   //
   DoubleParameterLambda testMultipler = (x, y) -> x * y;
   System.out.println(testMultipler.getValue(3, 4));
 
   DoubleParameterLambda testAdd = (x, y) -> x + y;
   System.out.println(testAdd.getValue(3, 4));
 
   DoubleParameterLambda testDiv = (x, y) -> x / y;
   System.out.println(testAdd.getValue(3, 4));
 
   //
   // Trochę zabawy na tekstach, pokazany dostęp do metod
   //
   StringParameterLambda toUpperAndLower = (x, y) -> x.toUpperCase() + " " + y.toLowerCase();
   System.out.println(toUpperAndLower.getValue("DEMO", "DEMO"));
   System.out.println(toUpperAndLower.getValue("demo", "demo"));
 
 
   //
   // Przykład z generykiem
   //
   GenericLambda<Double> testGeneric = (x, y) -> x * y;
   System.out.println(testGeneric.getValue(5.0, 10.0));
 
   GenericLambda<Integer> testGeneric2 = (x, y) -> x * y;
   System.out.println(testGeneric2.getValue(5, 10));
 
   GenericLambda<String> testGeneric3 = (x, y) -> x + "_" + y;
   System.out.println(testGeneric3.getValue("5", "10"));
  }
}

Przykład bardziej złożonej lambdy, gdzie ciało lambdy wykonuje obliczenia, są pętle oraz warunki sterowania, wywalić wyjątkiem w twarz:

package pl.jclab.examples.lambda;
 
public class Lambda2{
 
  @FunctionalInterface
  interface OneParameter{
   double calculate(int x) throws IllegalArgumentException;
  }
 
 
  public static void main(String[] args){
 
   //
   // W ciele lambdy realizowane są złożone operacje
   //
 
   //
   // Silnia
   //
   OneParameter factorial = (x) -> {
     int summary = 1;
     for (int i = 1; i <= x; ++i){
      summary = i * summary;
     }
     return summary;
   };
 
   System.out.println(factorial.calculate(1));
   System.out.println(factorial.calculate(2));
   System.out.println(factorial.calculate(5));
   System.out.println(factorial.calculate(10));
 
 
   //
   // Ciąg fibonaccigo
   //
   OneParameter fibonacci = (x) -> {
 
     if (x == 0){
      throw new IllegalArgumentException();
     }
 
     if (x == 1 || x == 2){
      return 1;
     }
 
     int a = 0, b = 1, fibb = 1;
     for (int i = 2; i <= x; i++){
      fibb = a + b;
      a = b;
      b = fibb;
     }
     return fibb;
   };
 
   System.out.println(fibonacci.calculate(1));
   System.out.println(fibonacci.calculate(2));
   System.out.println(fibonacci.calculate(5));
   System.out.println(fibonacci.calculate(10));
  }
}

Wielowątkowe wywołania:

package pl.jclab.examples.lambda;
 
public class Lambda3{
  public static void main(String[] args){
 
   Runnable run = () -> System.out.println("args = [" + args + "]");
   Runnable run2 = () -> {
     int a = 10;
     int b = 10;
     System.out.println("a+b=" + a + b);
   };
 
   run.run();
   run2.run();
  }
}

Użycie w kolekcjach i tablicach, porównywanie – lambda jako komparator w przypadku sortowania danych:

package pl.jclab.examples.lambda;
 
import java.lang.reflect.Array;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
 
public class Lambda4{
 
  String[] names = {
  "Marcia", "Darrel", "Sandee", "Trena", "Clark", "Almeta", "Bettyann", "Yael", "Harvey", "Andy"
  };
 
  public static void main(String[] args){
 
 
   Lambda4 lambda4 = new Lambda4();
 
   //
   // Sorotowanie przy użyciu funkcji anonimowych
   //
   List<String> namesList = Arrays.asList(lambda4.names);
   Collections.sort(namesList, new Comparator<String>(){
     @Override
     public int compare(String o1, String o2){
      return o1.compareTo(o2);
     }
   });
 
   System.out.println("Sort ASC collection by anonymous inner class: " + namesList.toString());
 
   //
   // Sortowanie przy użyciu funkcji lambda
   //
   namesList = Arrays.asList(lambda4.names);
   Collections.sort(namesList, (s1, s2) -> s1.compareTo(s2));
   System.out.println("Sort ASC collection by lambda: " + namesList.toString());
 
   //
   // Sortowanie przy użyciu funkcji lambda i statycznej metody
   //
   namesList = Arrays.asList(lambda4.names);
   Collections.sort(namesList, String::compareTo);
   System.out.println("Sort ASC collection by static method: " + namesList.toString());
 
   //
   // Sortowanie odwrotne przy użyciu funkcji lambda
   //
   namesList = Arrays.asList(lambda4.names);
   Collections.sort(namesList, (s1, s2) -> -s1.compareTo(s2));
   System.out.println("Sort DESC collection by lambda: " + namesList.toString());
  }
}

Użycie w kolekcjach – forach, filtrowanie danych:

package pl.jclab.examples.lambda;
 
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
 
public class Lambda5{
 
  private static String[] names = {
  "Marcia ", "Darrel ", "Sandee ", "Trena ", "Clark ", "Almeta ", "Bettyann ", "Yael ", "Harvey ", "Andy "
  };
 
  public static void main(String[] args){
 
   //
   // Standartowy for
   //
   List<String> namesList = Arrays.asList(Lambda5.names);
 
   System.out.println("Standard for:");
   for (String name : namesList){
     System.out.print(name);
   }
   System.out.println();
 
   //
   // ForEach przy pomocy lambdy
   //
   System.out.println("Lambda for:");
   namesList.forEach(s -> System.out.print(s));
   System.out.println();
 
   System.out.println("Lambda for static method:");
   namesList.forEach(System.out::print);
   System.out.println();
 
 
   //
   // Modyfikacja i filtrowanie danych przy pomocy strumieni i lambdy
   //
   System.out.println("Stream filter and map:");
   namesList.stream()
       .filter(s -> s.startsWith("A"))
       .map(s -> s + " ")
       .forEach(System.out::print);
   System.out.println();
 
   //
   // Sortowanie i modyfikacja danych przy pomocy strumieni i lambdy
   //
   System.out.println("Stream sort and map:");
   namesList.stream()
       .sorted()
       .map(s -> s + " ")
       .map(String::toUpperCase)
       .forEach(System.out::print);
   System.out.println();
  }
}